§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy Total Turbo Service dostępny jest pod adresem www.totalturbo.pl
 2. Sklep Internetowy Total Turbo Service prowadzony jest przez Total Turbo Service Marek Drozd, ul. Lotników 43, 38-400 Krosno, NIP: 6842276941, REGON: 181028239.

§ 2 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Total Turbo Service Marek Drozd, ul. Lotników 43, 38-400 Krosno
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@totalturbo.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 603 033 377, +48 603 686 860, +48 603 686 090
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z witryny sklepu Total Turbo Service
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Total Turbo Service Marek Drozd, ul. Lotników 43, 38-400 Krosno, NIP: 6842276941, REGON: 181028239.
 4. Sklep, witryna sklepu – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.totalturbo.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Depozyt – ustalona (dla każdego Produktu odrębnie) kwota pieniędzy, którą Klient decyduje się zapłacić jeśli nie dokonuje zwrotu uszkodzonej turbiny w momencie odbioru turbiny po regeneracji.

§ 4 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod
  adresem www.totalturbo.pl
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Sklep internetowy www.totalturbo.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox czy Internet Explorer itp., aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies

§ 5 Zmiany Regulaminu

 1. Klient wchodząc na stronę sklepu internetowego oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z jego postanowieniami, prosimy o zaprzestanie korzystania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.
 3. Klient zostanie poinformowany o zaistnieniu zmian Regulaminu poprzez aktualizację daty „Ostatniej aktualizacji” i tym samym Klient zrzeka się wszelkich praw do otrzymywania indywidualnego powiadomienia o każdej takiej zmianie.
 4. Przyjmuje się, że klient został poinformowany i zaakceptował wszelkie zmiany Regulaminu jeśli korzysta ze sklepu internetowego po dacie opublikowania ostatniej aktualizacji.

§ 6 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje:
  1. Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym w dogodnym dla niego czasie
  2. lub złożenie zamówienia drogą telefoniczną
  3. lub mailową
  4. lub w siedzibie Sprzedawcy od poniedziałku do soboty w godzinach pracy.
 2. Cena produktu widoczna w sklepie wyrażona jest w polskich złotych. Jest to cena brutto.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
   oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez:
   1. Przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży
   2. lub telefoniczne poinformowanie przez pracownika Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail lub powiadomienia telefonicznego zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W wypadku, gdy podane dane w trakcie składania Zamówienia (w sklepie internetowym, drogą mailową lub telefonicznie) okażą się niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

§ 7 Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
  Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem online lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy
   Sprzedawcy. Santander Bank Polska – Kod IBAN: PL 35 1090 2590 0000 0001
   3726 8141, Kod SWIFT: WBKPPLPP
  2. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl
  3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  4. Płatność gotówką przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedającego
 2. Terminy płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności
   elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3
   dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zastrzega
   sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli nie otrzyma zapłaty w określonym
   terminie.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient
   zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze Produktu
   w siedzibie firmy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności
   podczas odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy.
 3. W przypadku zwrotu Produktu, bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności,
  żądana kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym na nr konta wskazany przez
  Klienta.
 4. Do zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży – faktura vat lub paragon.

§ 8 Koszt dostawy i odbioru, czas realizacji

 1. Dostawa produktu do Klienta na terenie Polski jest nieodpłatna (nie dotyczy przesyłek
  paletowych), chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub strony zawierające Umowę
  dokonały innych ustaleń.
 2. Koszt i czas dostawy Produktu poza granicami Polski jest każdorazowo indywidualnie
  ustalany z Klientem.
 3. Odbiór osobisty Produktu w siedzibie firmy jest bezpłatny w dniach i godzinach pracy
  określonych na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klient jest obciążony kosztami transportu w przypadku:
  1. Odesłania Produktu na reklamację
  2. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży
  3. W przypadku zwrotu uszkodzonej turbiny – gdy klient skorzystał z opcji zakupu
   z depozytem
 5. Klient pokrywa koszty transportu „do” i „z” siedziby firmy Sprzedawcy w przypadku
  Produktu, który odesłał na reklamację i nie została ona uznana.
 6. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić kuriera jeśli otrzymany towar jest uszkodzony.
 7. Kolejnym działaniem jest natychmiastowe powiadomienie telefoniczne Sprzedawcy. Po
  telefonicznym zawiadomieniu Klient jest zobowiązany przesłać protokół szkody na adres
  e-mail: biuro@totalturbo.pl i nie później niż 3 dni od otrzymania Produktu.
 8. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych na terenie Polski. Początek biegu terminu dostawy
  Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
   elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
   Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży
 9. O wszelkich zmianach w terminie dostawy Produktu Sprzedawca poinformuje Klienta
  telefonicznie lub poprzez kontakt mailowy.
 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Zamówienie zostało zrealizowane terminowo.
  Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikające
  z nieprawidłowego działania firm kurierskich.

§ 9 Procedura gwarancyjna

 1. Skorzystanie z gwarancji jest możliwe po wypełnieniu poniższych punktów:
  1. Klient musi odesłać Produkt na gwarancję do siedziby firmy Sprzedawcy (Total
   Turbo Service ul. Lotników 43, 38-400 Krosno) wraz z kserokopią dowodu zakupu
   (faktura vat lub paragon), kserokopią Karty Gwarancyjnej oraz wypełnionym
   Drukiem reklamacyjnym – opisem szkody (Załącznik nr 2.). Konieczne jest
   bezpieczne zapakowanie przesyłki, tak aby nie uległa uszkodzeniu podczas
   transportu. Sprzedawca nie odpowiada za szkody transportowe. Na kartonie
   w widocznym miejscu należy umieścić dopisek: GWARANCJA
  2. Spełnieniu warunków określonych w Programie Wymiany
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni roboczych
  od momentu doręczenia Produktu do siedziby Sprzedawcy.
 3. Informację o wyniku reklamacyjnym po wykonaniu ekspertyzy gwarancyjnej Sprzedawca
  przekaże Klientowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo
  Klient otrzymuje wynik ekspertyzy gwarancyjnej w formie pisemnej wraz z odesłanym
  przedmiotowym Produktem.
 4. Sprzedawca udziela na każdą wykonaną usługę gwarancji na 2 lata bez limitu kilometrów.
 5. Z tytułu gwarancji Klientowi ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Sprzedawcy
  roszczenie o odszkodowanie za żadne szkody powstałe wskutek awarii zakupionego
  Produktu.
 6. Jedynym zobowiązaniem Sprzedawcy jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od
  wad.
 7. Dodatkowe koszty transportu, montażu/demontażu, dodatkowe koszty zatrzymania pojazdu
  i wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze nie są objęte gwarancją i dlatego nie będą
  uznawane.
 8. Sprzedawca odpowiada przed Klientem wyłącznie za wady techniczne i technologiczne
  tkwiące w sprzedanym Produkcie. Sprzedawca nie obejmuje gwarancją całego pojazdu oraz
  nie odpowiada za jego stan techniczny.
 9. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów
  i cech znamionowych nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego
  u Sprzedawcy.
 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, usterek i wad powstałych z innych przyczyn aniżeli
  tkwiące w Produkcie, a powstałe na skutek:
  1. Niewłaściwego montażu lub uruchomienia Produktu
  2. Naprawy, zmian i przeróbek dokonywanych przez osoby lub firmy inne niż
   Sprzedawca.
  3. Niewłaściwego eksploatowania Produktu (nieregularna wymiana oleju, filtra oleju,
   filtra paliwa, zła jakość oleju oraz paliwa, obecność zabrudzeń lub opiłków
   w układzie paliwowym itp.).
  4. Złego stanu technicznego silnika lub jego osprzętu w pojeździe, w którym Produkt
   został zamontowany.
  5. Zastosowania do uszczelnienia silikonu lub pasty montażowej
  6. Zastosowanie węży, które są uszkodzone lub nie są odporne na olej napędowy,
   silnikowy lub inne środki bądź czynniki zewnętrzne
  7. Pracy Produktu bez obecności paliwa, oleju lub innych wymaganych płynów
  8. Używania uszkodzonego pojazdu, mimo przesłanek wystąpienia wady
  9. Zdarzeń losowych takich jak: zalanie, pożar lub inne nieprzewidziane zdarzenia
  10. Uszkodzeń innych części pojazdu, w następstwie uszkodzeń wynikających ze
   zniszczenia jednego lub więcej elementów objętych gwarancją. Jednocześnie są
   z niej wyłączone części uszkodzone w następstwie usterki lub podzespołu, które nie
   były objęte niniejszą gwarancją
  11. Uszkodzeń powstałych podczas transportu
 1. Klient jest zobowiązany do:
  1. Użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem
  2. Przeprowadzania regularnej kontroli poziomu płynów, zapewnienia obsługi
   technicznej pojazdu w wymaganych terminach lub po określonym przebiegu
   zgodnie z zaleceniami zdefiniowanymi przez producenta
  3. Działania z uwzględnieniem kontrolek i komunikatów ostrzegawczych na desce
   rozdzielczej pojazdu
  4. Stosowania wysokiej jakości paliwa oraz oleju silnikowego o wysokich
   właściwościach smarnych, który należy wymieniać zgodnie z zaleceniami
   producenta pojazdu.
 2. W przypadku uznania Gwarancji Sprzedawca naprawi lub wymieni Produkt na wolny od
  wad oraz odeśle na swój koszt na adres Klienta.
 3. W przypadku nieuznania reklamacji reklamowany Produkt będzie zwrócony Klientowi na
  jego żądanie pod warunkiem pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” siedziby firmy
  Sprzedawcy.
 4. W sytuacji, gdy Klient nie zgadza się z diagnozą Sprzedawcy co do przyczyn powstania
  uszkodzenia Produktu i z zaproponowanym sposobem rozpatrzenia reklamacji,
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania reklamowanego Produktu do
  dodatkowej ekspertyzy wykonanej przez niezależny podmiot – autoryzowany serwis firmy
  Garrett. W sytuacji, gdy niezależna opinia potwierdzi diagnozę Sprzedawcy, Klient zostanie
  obciążony pełnym kosztem ekspertyzy wraz z kosztami dostawy. W sytuacji potwierdzenia
  przez niezależny podmiot wady Produktu, Sprzedawca poniesie koszt dodatkowej
  ekspertyzy wraz z kosztami dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy
  Klient zalega z oddaniem części w przypadku dokonania zakupu Produktu na wymianę.

§ 10 Program Wymiany

 1. Program Wymiany polega na zakupie zregenerowanego lub nowego Produktu, a Klient jest
  zobowiązany do zwrotu swojej uszkodzonej turbiny na adres siedziby Sprzedawcy.
  1. Zwrot uszkodzonej turbiny stanowi część zapłaty za produkt regenerowany
  2. Jeżeli Klient nie zobowiązuje się do zdania uszkodzonej turbiny w czasie
   określonym w niniejszym Regulaminie, wówczas zapłacony przez niego depozyt
   stanowi część ostatecznej ceny regenerowanego Produktu.
 2. Program Wymiany ma zastosowanie pod warunkiem, że są przestrzegane następujące
  warunki:
  1. Klient, dokonując zakupu w opcji z depozytem zobowiązany jest do zwrotu
   uszkodzonej turbiny nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od
   daty zakupu Produktu. Dostawa uszkodzonej turbiny w tym terminie przez Klienta
   jest warunkiem koniecznym, chyba, że strony ustaliły inaczej.
  2. Klient jest zobowiązany podczas składania Zamówienia do poinformowania
   Sprzedawcy o występujących brakach i uszkodzeniach w uszkodzonej turbinie,
   m.in.:
   1. Gdy turbosprężarka posiada pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne
   2. Gdy turbosprężarka nie jest kompletna, brakuje takich elementów jak:
    sterownik, korpus żeliwny, korpus aluminiowy, obudowa łożyskowania itp.
   3. Gdy turbosprężarka nie jest złożona w jedną całość (została rozebrana na
    części).
    Wystąpienie braków lub uszkodzeń ma wpływ na ostateczną cenę, którą
    Klient będzie zobligowany zapłacić za Produkt.
 3. Zwracana turbosprężarka musi odpowiadać określonemu lub równoważnemu
  kodowi/numerowi Produktowi zakupionemu w Sklepie. W przypadku otrzymania
  nieodpowiedniego modelu turbiny, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany
  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi
  Klienta w ciągu 7 dni, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Zezłomowania lub zatrzymania niewłaściwej turbosprężarki Klienta
  2. Unieważnienia gwarancji
  3. Braku zwrotu depozytu
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi 2 warianty zakupu w Programie Wymiany:
  1. Z depozytem – informacja o wysokości depozytu znajduje się na stronie
   internetowej każdego z Produktów
  2. Bez depozytu – kurier przy dostawie turbosprężarki po regeneracji odbiera
   uszkodzoną turbosprężarkę, zapakowaną w karton i zabezpieczoną do wysyłki,
   następnie dostarcza ją do siedziby Sprzedawcy. W tej opcji do ostatecznej ceny
   doliczona zostaje opłata za dostawę uszkodzonej turbosprężarki do siedziby
   Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Klient odmówi oddania uszkodzonej turbosprężarki, a nie opłacił depozytu,
  Sprzedawca anuluje mu gwarancję.
 6. Sprzedawca zwróci depozyt na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni
  roboczych od otrzymania uszkodzonej turbiny Klienta po warunkiem:
  1. Wywiązania się przez Klienta z warunków Programu Wymiany
  2. Dokonania zwrotu uszkodzonej turbosprężarki wraz z wypełnionym Formularzem
   do zwrotu kaucji – Załącznik nr 5.
 7. Niewypełnienie przez Klienta warunków zawartych w pkt. 6 będzie skutkowało
  opóźnieniem w zwrocie lub brakiem zwrotu zapłaconego depozytu

§ 11 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 24
  czerwca 2014 r. poz. 827) Klient, który zakupił produkt w sklepie Total Turbo Service,
  może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zakupu bez podawania przyczyny i bez
  ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni
  koszt zwrotu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. Pisemnie na adres: Total Turbo Service ul. Lotników 43, 38-400 Krosno
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
   biuro@totalturbo.pl
  3. Osobiście w siedzibie firmy Total Turbo Service
 2. Klient może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od Umowy,
  stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Przykładowy wzór formularza
  Odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Adres do zwrotów:
  Total Turbo Service ul. Lotników 43, 38-400 Krosno, POLSKA.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia przesyłki do
  Klienta.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi
  dokonaną przez niego płatność z tytułu zakupu Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu na
  konto bankowe wskazane przez Klienta. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności
  otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem do siedziby firmy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Produkty, które były używane lub zamontowane w pojeździe, nie podlegają zwrotowi.
 8. Usługi modyfikacji turbosprężarek, tuningu turbosprężarek, czyszczenia filtrów dpf, fap,
  katalizatorów są wykonywane na specjalne zlecenie Klienta, wg jego specyfikacji. Tym
  samym w tych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą Klientów nie
  będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie
  będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny
  i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
  Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
  dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub
  części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
  Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
  niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim
  przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
  powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
  w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący
  konsumentem obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
  przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
  uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
  za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez
  względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach jednego roszczenia,
  jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów
  dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty dwóch tysięcy złotych.
  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem
  tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego
  konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem
  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13 Czynności zabronione

 1. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do witryny sklepu ani korzystać z niej w żadnym
  innym celu niż ten, dla którego została ona udostępniona.
 2. Witryna sklepu nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami
  komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wspierane lub zatwierdzone przez
  firmę Total Turbo Service. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie witryny
  sklepu do prowadzenia działań marketingowych, np. publikowanie komentarzy
  o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym.
 3. Użytkownik nie może pobierać danych ani innych treści z witryny sklepu w celu tworzenia
  lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub
  katalogu bez pisemnej zgody ze strony firmy Total Turbo Service.
 4. Użytkownik nie może korzystać w sposób nieautoryzowany z witryny sklepu, tj. zbierać
  nazw użytkowników i/lub danych adresowych, adresów e-mail drogą elektroniczną lub w
  inny sposób, a następnie wykorzystywać ich.
 5. Użytkownik nie może omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje witryny
  sklepu związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które umożliwiają lub ograniczają
  korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu
  z witryny sklepu i/lub treści w niej zawartych.
 6. Użytkownik nie może w niewłaściwy sposób korzystać z naszych usług wsparcia, np.
  przesyłając zgłoszenia o nadużyciach lub o niewłaściwym postępowaniu, angażując się w
  zautomatyzowane korzystanie z systemu, np. używając skryptów do wysyłania komentarzy
  lub wiadomości itp., korzystać z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do
  gromadzenia i ekstrakcji danych, stosować złośliwego oprogramowania.
 7. Użytkownik nie może zakłócać funkcjonowania lub tworzyć nadmiernego obciążenie
  witryny sklepu, sieci lub usług połączonych z witryną.
 8. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie treści
  bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących,
  nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych
 9. Użytkownik nie może korzystać z witryny sklepu w ramach wszelkich działań mających na
  celu konkurowanie z nami lub uzyskiwanie przychodów w ramach przedsięwzięcia
  komercyjnego.
 10. Użytkownik nie może korzystać z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic
  dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechniać tych treści poza
  Sklepem.

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu marketingu
  usług własnych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu przewoźnikowi
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
  w Sklepie internetowym
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
  wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
  prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. Sklep internetowy korzysta z danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach
  końcowych użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych, tzw.
  cookies. Szczegółowe zasady i Polityka plików „cookies” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
  Regulaminu.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy
  o ochronie danych osobowych, Ustawy – Prawo własności intelektualnej.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
  zawartych Umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
  według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia
  17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późniejszymi
  zmianami).
 4. W sklepie internetowym zakupów dokonywać mogą jedynie Klienci pełnoletni, tzn. tacy,
  którzy ukończyli 18 rok życia.

Załączniki: